طراحی و تولید انواع فرزهای CNC منبت چوب، شیشه و سنگ

طراحی و تولید انواع ماشین آلات صنعتی

تعمیر وانجام خدمات انواع فرزهای CNC

تعمیر و انجام خدمات انواع مختلف ماشین آلات صنعتی